Bìa Album LEGO

Cũng có bằng tiếng: English, Deutsch, Español, Français, Bahasa Indonesia, Italiano, 한글, Português, 繁體中文

Iron Maiden - The Trooper

Pink Floyd - The Dark Side of the Moon    David Bowie - Aladdin Sane

Nevermind-Lego Album Cover

Queen - Queen II  Grace Jones - Island Life  Let It Be

Bury the Hatchet

Các thành viên của nhóm LEGO Album Covers đã tái tạo những album kinh điển của Flickr trong nhiều năm qua. Hôm nay chúng tôi mang đến cho bạn một sự lựa chọn, nhưng vẫn còn rất nhiều album tuyệt vời nữa trong nhóm. Hầu hết các bức ảnh đều có đường dẫn đến hình ảnh của album chứa bức ảnh đó để bạn có thể nhấp vào và so sánh.

Ảnh từ -lokosuperfluoLEGOman-, savage^, _Nikc_, Digger Digger DogstarL D M.

Đăng bởi Kay Kremerskothen
Đường dẫn cố định