Bìa Album LEGO

Các thành viên của nhóm LEGO Album Covers đã tái tạo những album kinh điển của Flickr trong nhiều năm qua. Hôm nay chúng tôi […]